CEO Dương Hoa Lê trao tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho xã Minh Phú