[HIGHLIGHT] Sự Kiện Đào Tạo Beauty Mega Sale – CEO Dương Hoa Lê