[HIGHTLIGHT] – Sự Kiện Đào Tạo Bán Hàng Thực Chiến 4.0 – CEO Dương Hoa Lê